Foreningen Vordingborg Festuge

Indkaldelse til generalforsamling 2018

Generalforsamling

afholdes torsdag den 17. maj 2018 kl. 1900 på Krondrevet 9, 4760 Vordingborg med følgende:

DAGSORDEN

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning om Foreningens virksomhed i det forløbne år

3. Forelæggelse af årsrapport til godkendelse

4. Indkomne forslag fra bestyrelsen

5. Fastsættelse af kontingent for det følgende medlemsår

6. Valg af bestyrelse
a: valg af tre bestyrelsesmedlemmer for 2 år
b: valg af to bestyrelsesmedlemmer for 1 år

7. Valg af revisor

8. Eventuelt

Emner, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal fremsættes skriftligt (herunder elektronisk) til bestyrelsen senest 14 dage efter indkaldelsens udsendelse.

Opmærksomheden skal henledes på, at der ikke kan stemmes ved fuldmagt, og at der skal foretages tilmelding til generalforsamlingen jf. vedtægternes § 4.08 – På generalforsamlingen har medlemmer, der senest 14 dage inden generalforsamlingen er registreret som medlem af Foreningen i overensstemmelse med § 3.01 og som inden samme frist skriftligt (herunder elektronisk) har meddelt sin deltagelse, adgang.

Indkomne forslag skal være modtaget senest 27. april 2018.

Seneste tilmelding er 3. maj 2018.

Forslag og tilmelding sendes til leif@vfu.dk